Integritetspolicy

EBB ® El Bil Box värnar om din personliga integritet och du ska alltid kunna känna dig trygg att lämna dina uppgifter till oss. Denna integritetspolicy  informerar om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

1. Dina personuppgifter

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt går att koppla till dig som individ. Vi kan komma att samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker vår hemsida, beställer produkter, registrerar ett konto samt när du har kontakt med oss genom vår kundtjänst eller
på annat sätt.
Exempel på personuppgifter som vi kan samla in från dig är:
● För- och efternamn
● Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress, telefonnummer)
● Personnummer
● Betalsätt
● Betalningshistorik
● Ordernummer
● Kundnummer
● Användningsstatistik (t.ex. vilka sidor du besöker och länkar du klickar på)
● IP-adress
● Personuppgifter som du lämnar i korrespondens med oss

2. Våra ändamål, behandlingar och lagringstider

A. Orderadministration

Exempel på behandlingar:
● För att hantera produktleveranser
● För att identifiera dig
● För att hantera din betalning
● För att hantera reklamationer och garantiåtaganden
● För att sköta kommunikation kopplat till din order
Laglig grund: Avtalsförpliktelse (köpvillkor)
Lagringstid: 10 år

B. Marknadsföring av våra produkter

Exempel på behandlingar:
● För att lämna relevanta produktrekommendationer
● För att göra utskick om erbjudanden
● För att lämna information om kampanjer
Laglig grund: Vårt berättigade intresse att marknadsföra vårt företag och våra produkter

C. Uppfyllande av rättsliga förpliktelser

För att vi kan bli tvungna att behandla dina personuppgifter på sådant sätt som krävs för att uppfylla krav i lagar, domar och myndighetsbeslut. Det kan exempelvis gälla skyldigheter och ansvar kopplat till säkerheten runt våra produkter, så som produktlarm och återkallelser, eller skyldigheter som följer
av bokföringslagen och penningtvättslagen.
Laglig grund: Rättslig förpliktelse
Lagringstid: 10 år

D. Utvärdering, utveckling och förbättring av produkter och system

Exempel på behandlingar:
● För att göra hemsidan mer användarvänlig
● För att skapa statistik som används för att utvärdera och effektivisera vår verksamhet
● För att skapa statistik som används för att förbättra våra IT-system
Laglig grund: Vårt berättigade intresse att kunna göra våra tjänster, produkter och system bättre, mer resurseffektiva och säkra. Lagringstid: 10 år

E. Förebyggande av missbruk

Exempel på behandlingar:
● För att utreda och förhindra bedrägerier och andra brott riktade mot oss
● För att skydda vår IT-miljö från angrepp och olovlig inloggning
Laglig grund: Vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla/använda säkra tjänster
Lagringstid: 1 år

3. Mottagare av dina personuppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag.
Vi har anlitat företag som hjälper oss med produktleveranser, betallösningar samt drift och support för vår hemsida och IT-lösningar.
Mellan oss och företagen finns avtal som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. De får inte använda dina personuppgifter i strid med våra instruktioner.
Vi minimerar överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES (”tredje land”) och i de fall detta sker så är det enligt särskilt högt ställda krav. Vi kommer inte att skicka dina personuppgifter till ett tredje land utan att du först samtycker till detta.

4. Dina rättigheter

● Tillgång till personuppgifter – du har rätt att få bekräftat om vi behandlar personuppgifter som tillhör dig samt ett utdrag över detta
● Rättelse ​– du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
● Radering – du har rätt att bli ”bortglömd”, det vill säga en rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
● Begränsning​ – du har i vissa fall rätt att kräva att vår behandling begränsas
● Dataportabilitet – du har i vissa fall rätt att kräva att personuppgifter som du har lämnat till oss flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation
● Invändning mot behandling baserat på vårt berättigade intresse – du har rätt att invända
mot behandlingar som vi utför grundat på så kallat berättigat intresse
● Invändning mot direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot direktmarknadsföring, det vill säga uppsökande marknadsföringsåtgärder genom exempelvis post, e-post och sms
Du kan läsa mer om dina rättigheter här:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

5. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på EBB El Bil Box . Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan lämna klagomål till Datainspektionen.

6. Personuppgiftsansvar

EBB El Bil Box AB, Vattenverksgatan 13, 415 27 Göteborg, organisationsnummer 556849-9502, är personuppgiftsansvarig.

7. Kontakt

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: info@elbilbox.se